Algemene voorwaarden

Op boekingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Samenvatting van de belangrijkste voorwaarden:

Reisbescheiden

Direct na betaling kunt u uw (voorlopige) reisbescheiden downloaden.

 

Annuleren

Indien u onverhoopt uw huurauto wenst te annuleren, dan gelden de volgende termijnen/kosten:


Vanaf het moment van boeken tot 42 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.

Van de 42ste dag voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek: 75% van de reissom

Van de 15de dag voor vertrek tot de 8ste dag voor vertrek: 90% van de reissom

Vanaf de 8ste dag voor vertrek: De volledige reissom.

Indien het reisadvies voor Cuba door de overheid wordt aangescherpt of wanneer Cuba extra covid-gerelateerde maatregelen neemt, waardoor er niet meer op normale wijze door het land gereisd kan worden, dan kunt u de auto kosteloos annuleren.

 

Wijzigen

Houdt u er rekening mee dat het wijzigen van uw auto niet altijd mogelijk is, en dat hier soms kosten mee gemoeid zijn. Wij doen ons best de kosten voor u te beperken maar kunnen soms niet om wijzigingskosten heen.

In Cuba zijn bijna alle verhuurmaatschappijen van de staat en in Cuba werkt men anders dan dat wij gewend zijn. De verhuurders kunnen van de een op de andere dag hun voorwaarden wijzigen. Wij zullen u in dergelijke gevallen zo snel mogelijk informeren, maar wij kunnen de eventuele consequenties niet op ons nemen. Mocht u niet akkoord gaan met een wijziging, dan kunt u de auto kosteloos annuleren.

Algemene voorwaarden

1. Diensten van Cubana Rent

De service van Cubana Rent bestaat uit het tot stand brengen van een verhuurovereenkomst tussen de klant en een van de verhuurmaatschappijen op Cuba. De verhuurmaatschappijen op Cuba zijn allen in handen van de staat en dat maakt dat een huurauto op Cuba niet eenvoudig geregeld kan worden. Cubana Rent maakt het regelen van een huurauto in Cuba voor haar klanten toegankelijk.

2. Huurcontract van een auto tussen Cubana Rent en de klant

Cubana Rent en de klant sluiten een huurcontract voor een huurauto. De klant doet met de betaling van de reservering (inclusief de gewenste plaats waar het huurcontract wordt gesloten, de gewenste voertuigklasse, de gewenste huurperiode) een juridisch bindend aanbod tot het aangaan van een huurcontract tussen hem en Cubana Rent. Een huurcontract tussen Cubana Rent en de klant komt tot stand door het sturen van een zogenaamde voucher (= waardebon) aan de klant en de bijbehorende bevestiging van de boeking door Cubana Rent.

3. Uitvoering van het huurcontract van het voertuig en de overdracht ervan door de klant

3.1. Cubana Rent gebruikt – om aan zijn verplichting en uit hoofde van het huurcontract te kunnen voldoen (zie. lid 2) – een geschikte aanbieder op Cuba. Cubana Rent doet een voorreservering voor de klant bij de betreffende aanbieder. De klant sluit ter plaatse bij het ophalen van de huurauto een huurcontract met de betreffende verhuurder af.

3.2. Na de afsluiting van het huurcontract met de verhuurder ter plaatse, aanvaard de klant de algemene huurvoorwaarden van de betreffende verhuurder. De tijdens de overdracht van het voertuig aanwezige gebruikssporen of schade aan het voertuig moeten in een schriftelijk overdrachtsprotocol worden genoteerd om uit te sluiten dat de klant hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

3.3. Mocht het door de verhuurder ter plaatse aangeboden voertuig niet overeenkomen met de reservering die de klant heeft gedaan, of wanneer het voertuig naar zijn overtuiging zich niet in een verkeersveilige toestand bevindt, dan dient de klant direct bij de verhuurder en tegelijkertijd ook telefonisch bij onze lokale agent (via het telefoonnummer op de voucher) een klacht in te dienen teneinde aan zijn wettelijke plicht te voldoen om de schade te beperken.

 

4. Toepasselijkheid van de algemene huurvoorwaarden van de verhuurder ter plaatse

4.1. De klant dient de algemene huurvoorwaarden van de verhuurder ter plaatse aandachtig door te lezen. Eventuele vragen dient hij met de verhuurder ter plaatse of met onze lokale agent op te helderen voordat de ondertekening heeft plaatsgevonden.

4.2. Informatie van de verhuurder ter plaatse, vooral over de overdracht en teruggave van het voertuig, de hoogte van de zekerheidstelling (borgstelling), verzekeringskosten en de kosten voor overige zaken ter plaatse, worden vooraf medegedeeld.

 

5.    Waarborg

5.1.    Cubana Rent en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat de klant vóór de vrijgave van de huurauto een waarborgsom dient te betalen. De klant zal deze waarborgsom direct bij de verhuurder ter plaatse betalen.

5.2.    In het algemeen dient de waarborgsom per creditcard te worden betaald. American Express en Diners Club worden niet geaccepteerd. Het niet voldoen aan de borgstelling, het niet (kunnen) overleggen van een geldig voucher of geldig betaalmiddel –in vrijwel alle gevallen een geldige creditcard op bestuurdersnaam waarbij de klant beschikt over de juiste pincode- vrijwaard Cubana Rent en de verhuurder ter plaatse van al hun verplichtingen. Iedere aanspraak op restitutie van de huursom door Cubana Rent en de wagenparkaanbieder ter plaatse komt hiermee te vervallen.

 

6. Voorwaarden waarborgsom (eigen risico)

6.1.  Indien de klant betrokken is bij een ongeval of anderszins schade heeft opgelopen of in het geval van diefstal van de huurauto zal de verhuurder ter plaatse normaliter de door de klant betaalde waarborgsom inhouden voor het bedrag waarvoor de cascoverzekering (CDW) de schade aan de huurauto niet vergoedt (=eigen risico). De hoogte van het eigen risico is gelijk aan de betaalde borg.

6.2. Cubana Rent vergoedt de klant geen kosten voor eventuele schade. Ook gevolgkosten, zoals hotel-, telefoon- of taxikosten, kosten van het huren van een vervangende auto en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen komen geheel voor rekening van de klant.

a) De klant zal bij een ongeval, diefstal van of overige schade aan de huurauto onmiddellijk het kantoor van de verhuurder ter plaatse informeren via het noodnummer dat bij de huurautopapieren te vinden is, en ook, zeker wanneer assistentie gewenst of noodzakelijk is, onze agent ter plaatse.

b) Indien sprake is van een andere partij bij een ongeval of bij diefstal, en/of bij ernstige schade als gevolg van een éénzijdig ongeval of schade, moet de klant de politie bellen die een rapport dient op te maken.

c) De klant, een andere partij bij het ongeval of een getuige moet een schaderapport opstellen (bij voorkeur met foto’s). Dit schaderapport dient te worden ondertekend door de verhuurder ter plaatse.

 

7. Inbegrepen diensten

7.1. De diensten van Cubana Rent aan de klant volgens het tussen deze partijen afgesloten (sub-) huurcontract, omvatten een onbeperkt aantal kilometers.

7.2. Extra bestuurders zijn bij de lokale verhuurders waarmee Cubana Rent samenwerkt niet in de prijs inbegrepen. Dit kan ter plaatse bij de verhuurder worden geregeld.

 

8. Vervaldatum van de factuur

8.1. De betaaltermijn van de door Cubana Rent opgestelde factuur bedraagt normaalgesproken 7 dagen voor de overeengekomen boeking. Na deze datum vervalt de reservering en zal opnieuw naar de beschikbaarheid en de prijs moeten worden gekeken. De klant dient in dat geval een nieuw verzoek in te dienen.

 

9. Huur volgens voertuigcategorie

De door de verhuurder ter plaatse aangeboden huurauto’s omvatten verschillende typen van vergelijkbare grootte en uitrusting en zijn in voertuigcategorieën ingedeeld. De klant heeft in overeenstemming met de bepalingen in het (sub-) huurcontract het recht op een auto uit de door hem gekozen klasse of hoger, maar dit betreft niet een bepaald type auto.

 

10. Contractuele documenten

Na afronding van de boeking krijgt de klant een voucher en een informatieblad met belangrijke informatie over de overdracht van de huurauto bij de verhuurder. Door de ontvangst van de voucher door de klant, wordt de dienstverlening van Cubana Rent aan de klant geacht tot stand te zijn gebracht. Het kan voorkomen dat de klant op de luchthaven van aankomst in Cuba het voucher dient om te wisselen bij onze agent ter plaatse. In dat geval wordt de klant hierover voortijdig geïnformeerd.

 

11. Latere wijziging(en) van het huurcontract

11.1. Mocht de klant de boeking later willen laten wijzigen, bijvoorbeeld op het moment van de verhuur of de teruggave, voor wat betreft de voertuigklasse, de plaats van overdracht van het voertuig of de plaats van teruggave ervan, dan moet deze wijziging bij Cubana Rent of onze agent ter plaatse worden aangevraagd en bevestigd worden. Indien deze bevestiging er niet komt, dan zullen de daaruit resulterende gevolgen uitsluitend door de klant gedragen worden. Een gevolg hiervan kan zijn dat de verhuurder ter plaatse een vordering verkrijgt op de klant. Cubana Rent is in deze gevallen niet verantwoordelijk voor de ongemakken of extra kosten voor de klant.

11.2 Omstandigheden die de overeengekomen overname van het huurvoertuig in gevaar brengen, zoals veranderingen in aankomsttijden op de plaats waar de huurauto in ontvangst wordt genomen, bijvoorbeeld door veranderingen van vertrektijden, door stakingen of natuurrampen enz. moeten onmiddellijk aan Cubana Rent worden gemeld. Let op: Mocht het voertuig niet op het afgesproken tijdstip kunnen worden overgenomen, dan kan de beschikbaarheid van het voertuig niet meer gegarandeerd worden. Lokale verhuurders behouden zich normaliter het recht voor de huurauto in het geval van te laat afhalen anderszins te verhuren. In het geval er niet tijdig een melding is gedaan, bestaat er geen recht op restitutie van de huurprijs.

11.3. In geval van te late teruggave van het voertuig door de klant geschiedt de afrekening voor de duur van de vertraging tegen lokaal tarief en condities van de verhuurder ter plaatse. Cubana Rent heeft hierop geen invloed. De klant vrijwaart Cubana Rent van enige aanspraak door de verhuurder ter plaatse op een eventueel meerbedrag in het kader van dit artikel,.

11.4. In het geval van voortijdige teruggave, te laat afhalen of niet-gebruik maken van het geboekte voertuig is er geen recht op restitutie.

11.5 Alle wijzigingen betreffende de boeking van het voertuig (aankomsttijd, vluchtnummer, wijze van ophalen, ophaallocatie, enzovoort) dienen zo snel mogelijk aan Cubana Rent te worden doorgegeven. Voor zover deze eventuele wijzigingen niet minstens 12 uur vóór de bevestigde ophaaltijd aan Cubana Rent zijn doorgegeven, kan Cubana Rent de tijdige wijziging van de reservering en daarmee de beschikbaarheid of tijdige afgifte van de huurauto niet garanderen. Indien de klant zelf later dan de afgesproken ophaaltijd de auto komt halen, indien het vluchtnummer niet bekend is, of wanneer het gemelde vluchtnummer gewijzigd is en dit niet is doorgegeven, is de verhuurder ter plaatse gerechtigd om 1 (één) uur na de geplande afhaaltijd de oorspronkelijk gereserveerde auto aan een andere partij te verhuren. Het kan zelfs voorkomen dat er op dat moment geen enkele (passende) auto meer beschikbaar is. Neem dan in elk geval contact op met onze lokale agent, zodat wij kunnen trachten een oplossing te kunnen vinden.

 

12. Annulering / opzegging

12.1. Annuleringen / opzeggingen van boekingen dienen direct en rechtstreeks schriftelijk of per e-mail aan [email protected] te worden doorgegeven waarbij datum en tijdstip van ontvangst bepalend zijn. Andere manieren van annulering / opzegging, bijvoorbeeld bij verhuurder ter plaatse, worden niet erkend.

12.2. Indien de klant de boeking wenst te annuleren, dan gelden de volgende termijnen en kosten:

Vanaf het moment van boeken tot 42 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.

Van de 42ste dag voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek: 75% van de reissom

Van de 15de dag voor vertrek tot de 8ste dag voor vertrek: 90% van de reissom

Vanaf de 8ste dag voor vertrek: De volledige reissom.


Indien het reisadvies voor Cuba door de overheid wordt aangescherpt of wanneer Cuba extra covid-gerelateerde maatregelen neemt, waardoor er niet meer op normale wijze door het land gereisd kan worden, dan kunt u de auto kosteloos annuleren.

 

13. Boekingsfouten en klantenservice

13.1. Als er zich problemen met de boeking voordoen, moet de klant onmiddellijk contact opnemen met Cubana Rent, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen. Tijdens kantooruren is Cubana Rent bereikbaar via (+31)020-6121930 of [email protected].

13.2. Mocht Cubana Rent in geval van een foutieve boeking of het niet beschikbaar zijn van een gereserveerde auto niet voor de klant bereikbaar zijn, dan moet de klant de (vanwege de foutieve boeking) mogelijkerwijs ontstane schade zo gering mogelijk houden. Indien de huur van een vervangend voertuig nodig mocht zijn draagt Cubana Rent de daardoor ontstane extra kosten, maar alleen voor de huur van een voertuigklasse die overeenkomt met de oorspronkelijk geboekte klasse. Cubana Rent of onze agent ter plaatse moeten hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

13.3. Wanneer de klant nalaat Cubana Rent of onze lokale agent te informeren over een foutieve boeking, dient hij de daaruit voortvloeiende schade zelf te dragen. Ook voor boekingsfouten is de in paragraaf “Aansprakelijkheid” bepaalde aansprakelijkheidsbeperking van toepassing.

 

14. Vereisten voor leeftijd en rijbewijs van de klant / chauffeur

14.1. De minimum leeftijd voor een bestuurder van een huurauto is in Cuba 21 jaar. De bestuurder moet minstens 1 jaar, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor categorie B (euro-norm) of een gelijkwaardig rijbewijs, dat hij als origineel en in combinatie met een geldig paspoort aan de verhuurder ter plaatse moet kunnen overleggen. De hoofdbestuurder op wiens naam de huurovereenkomst wordt afgesloten, dient een niet-Cubaanse nationaliteit te hebben en een bij vertrek uit Cuba een nog minimaal 6 maanden geldig paspoort.

14.2. De klant wordt al bij de reservering, dus voor de afsluiting van de boeking geïnformeerd over de relevante voorwaarden van zijn boeking.

 

15. Accessoires / Extra’s

Dakdragers en kinderzitjes kunnen op Cuba niet worden aangevraagd. De klant dient deze zelf mee te nemen. GPS werkt op Cuba niet.

 

16. Tankregelingen

De klant moet voldoen aan de door de verhuurder voorgeschreven brandstof- en tankvoorschriften (uitgifte / teruggave); Deze bepaling wordt ook beschreven in het huurcontract van de verhuurder ter plaatse.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Cubana Rent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor redenen die in de persoon van de klant liggen, waardoor de overdracht van het geboekte voertuig ter plaatse niet tot stand kan komen en waarvoor Cubana Rent redelijkerwijs geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Deze redenen zijn bijvoorbeeld: het presenteren van een verlopen rijbewijs resp. het niet kunnen overleggen van een geldig rijbewijs; het overleggen van een rijbewijs dat niet voldoet aan de (lokale) eisen, het niet naleven van de minimum en maximum leeftijdsbepalingen, het niet naleven van de verplichting van het gebruik van creditcards (zie paragraaf “Waarborgsom”).

17.2. Aansprakelijkheid van Cubana Rent voor het verlies van (persoonlijke) voorwerpen dat te wijten is aan diefstal uit de huurauto wordt uitgesloten.

17.3. Cubana Rent is slechts aansprakelijk als sprake is van vermijdbare onwetendheid dan wel grove schuld of nalatigheid.

17.4. Voor zover de aansprakelijkheid van Cubana Rent uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar bedrijfsonderdelen, functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

17.5. Met uitzondering van vorderingen uit onrechtmatige daad zijn schadeclaims op grond van deze paragraaf “aansprakelijkheid” beperkt tot één jaar.

 

18. Vorderingen op Cubana Rent

Op juridische claims die tegen Cubana Rent kunnen ontstaan naar aanleiding van of in verband met uw voertuigboeking, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, voor zover er geen dwingende wettelijke regels tegen bestaan.

 

19. Privacy bepalingen

19.1. Cubana Rent is verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens van de klant worden uitsluitend voor contractuele doeleinden of de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten door Cubana Rent verzameld, bewerkt en gebruikt. Gebruik voor commerciële doeleinden vindt alleen plaats bij aanbiedingen of aanbevelingen aan de klant van Cubana Rent zelf (opt-in/opt-out). Het doorgeven van gegevens aan derden geschiedt alleen voor zover dit voor de uitvoering van de boeking vereist is. Elk ander gebruik vereist de wettelijke toestemming of instemming.

19.2. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het bewerken of gebruiken van zijn gegevens voor reclamedoeleinden of markt- of opinieonderzoek. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: [email protected]

 

20. Overig

20.1. Voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden deels of geheel ongeldig zijn, is dat niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

20.2. In plaats van het geheel of gedeeltelijke nietige bepalingen zal – zo nodig door vaststelling door de rechter – een bepaling van toepassing zijn die zo dicht mogelijk komt bij de bepaling van de geheel of gedeeltelijk nietige bepaling, na grondige afweging van alle factoren die hebben geleid tot de ongeldigheid van de bepaling.

20.3. Mondelinge neven-afspraken rond dit huurcontract bestaan er niet. Wijzigingen of aanvullingen op dit huurcontract dienen de schriftelijk of tekstuele vorm te hebben. Voor de wijziging, schorsing of wijziging van deze clausule is de schriftelijke vorm vereist.

 

Laatst bijgewerkt 15 maart 2022

 

Cubana Rent

A. Spenglerstraat 18
1054 NK Amsterdam

Nederland

[email protected]

+31(0)20-6121930